duminică, 6 noiembrie 2011

Donovan Waite Randori

HD - Aikido Shihan Donovan Waite Sensei - 2011 USA, Burlington - Randori ExplainedHD - Aikido Shihan Donovan Waite Sensei - 2011 USA, Burlington - Randori

Exercise #2